குரங்கில் இருந்து தோன்றிய மனித இனமே கடவுளை உருவாக்கியது..

Music credit: https://www.bensound.com

source