குரங்கில் இருந்து தோன்றிய மனித இனமே கடவுளை உருவாக்கியது.. Music credit: https://www.bensound.com source

Read More